Πέλγκο, στρίνα, αμασιά, σβίδο, ντρούμι...

…Οι Ρεμματιανές λέξεις και εκφράσεις τοπικού χαρακτήρα , που αρκετές από αυτές βέβαια απαντώνται και στην υπόλοιπη Άνδρο, έχουν τις ρίζες τους στις διαφορετικές εθνικότητες που κατά καιρούς εποίκισαν την περιοχή και κυρίως Ενετοί, Φράγκοι και Αρβανίτες.


Οι λέξεις αυτές συμμετέχουν μέχρι και σήμερα στην καθημερινότητα του προφορικού λόγου και μάλιστα με αξιοσημείωτη φυσικότητα και ισορροπία με την νεοελληνική.


Αποτελούν έναν πραγματικό λαογραφικό και γλωσσολογικό θησαυρό, που για εμας στον Φιλοπρόοδο Όμιλο Ρεμμάτων αλλά και στις μεταξύ μας καθημερινές συνομιλίες εδώ στα Ρέμματα της Άνδρου είναι αναπόσπαστο μέρος του τοπικού πολιτισμού μας.


Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε στις παρακάτω γενικές κατηγορίες και φυσικά αν έχουμε ξεχάσει κάποιες, μας τις…θυμίζετε να τις αναφέρουμε και αυτές

Καθημερινότητα

ΠΕΛΓΚΟ

Φαγητό

 • Μπρούστουλα
 • Ντράς
 • Λούζα
 • Φουρτάλια
 • Σήσηρα
 • Τζηλαδιά
 • Μαστραπάς
 • Λαϊνι
 • Παστελαριά
 • Πετρωτή
 • Λαμπριάτης

Προσωνύμια περιοχών

 • Γκιάφεζα
 • Ρογκάτσι
 • Νταμπίσι
 • Ρέθι
 • Μετόχι
 • Μεμί
 • Σωφρόνιου
 • Κανάβα
 • Φέτσι
 • Μύριος
 • Γκουργκομάρι
 • Φλασκή
 • Διάρραχο
 • Ρίκες
 • Τρέπες
 • Στοιχωμένου